2 stycznia 2022

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze w roku 2021
 
 „Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości, dobroci i troskliwości; ludzie zaś tak bardzo cierpią z powodu wielkiego ubóstwa „ / Matka Teresa z Kalkuty/

 

Parafialny Zespół Caritas wraz z Gronem Wspierających Ubogich liczącym 26 osób oraz z wielu niezapisanymi darczyńcami, stara się wyjść na przeciw potrzebom podopiecznych. W omawianym roku z pozyskanych środków z miesięcznych zbiórek, świątecznych puszek, z kwot pozostałych do dyspozycji PZC ze świec oraz z darowizn, po odprowadzeniu należności do Caritas Diecezjalnej, uzyskując kwotę 28.669,31 zł, mogliśmy udzielić następującej pomocy: pokrycie kosztów lekarstw, okularów korekcyjnych; dofinansowanie dojazdów na leczenie; pomoc w bieżących opłatach czynszu, energii elektrycznej, gazu, udzielenie zasiłków na zakup żywności dla osób ze specjalną dietą nie mogących; korzystać z żywności unijnej; dofinansowanie zakupu obuwia.

Dodatkową możliwością pomocy skierowanej do dzieci, jest Program „Skrzydła”. Środki pozyskane z Caritas Polska przez Caritas Diecezji w ramach tego Programu w wysokości 2.400 zł. na I semestr ( od września do grudnia 2021 r.) dla 4 dzieci, umożliwiają zabezpieczenie potrzeb tych dzieci, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Kolejnym sposobem pomocy są świąteczne paczki żywnościowe robione przez parafian i wydane przed świętami Bożego Narodzenia. Przed świętami Wielkanocnymi są udzielane zasiłki na świąteczną żywność. W ramach Programu FEAD ( żywność z nadwyżek UE) możemy świadczyć pomoc żywnościową głównie składającą się z produktów długoterminowych. W roku 2021  z magazynu Caritas diecezjalnej otrzymaliśmy i rozdaliśmy 3.362,95 kg takiej żywności.

Oprócz powyższej działalności prowadzimy zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Parafianie każdego miesiąca wpłacają składki na ten cel. W roku 2021 kwota ta wyniosła 13.100 zł.

Nasz Zespół kontynuuje również pomoc niematerialną osobom chorym i niepełnosprawnym. Grupa wolontariuszy dopomaga w sprzątaniu, robieniu zakupów, w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw w aptece , u lekarza, w rozmowie. W roku 2021 z takiej pomocy skorzystało 7 chorych.

Zapewniając naszym podopiecznym także pomoc duchową, a darczyńcom okazując wdzięczność, w każdą drugą środę miesiąca w roku szkolnym ofiarowujemy mszę świętą o godz. 18:00.

Składając wszystkim członkom GWU, Ofiarodawcom anonimowym oraz wszystkim niosącym pomoc i życzliwość bliźnim serdeczne Bóg zapłać, życzymy błogosławionego, pełnego nadziei Nowego 2022 Roku!

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze

 


24 grudnia 2021

Wraz z rozpoczynającym się Adwentem, Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Franciszka w Zielonej Górze rozpoczyna akcję „Dar dla potrzebującego na Boże Narodzenie”, przygotowując tradycyjnie kosz z torbami charytatywnymi Caritas na świąteczne paczki dla podopiecznych oraz puszkę, do której można złożyć pieniężną ofiarę, umożliwiającą pomoc osobom, które ze względu na dietę związaną z chorobą, nie mogą skorzystać z gotowych paczek.

Torby z świątecznymi produktami, uprzejmie prosimy przynosić do zakrystii w dniach od 11 grudnia do 17 grudnia. 18 grudnia będziemy wydawać paczki podopiecznym.

Również w końcu kaplicy stoi stolik ze świecami w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” i koszyk, do którego prosimy złożyć ofiarę. Ceny świec w tym roku są wyższe i wynoszą: za dużą świecę 20 zł, a za małą 7 zł.

Za otwarte serce i miłosierdzie wobec potrzebujących z góry składamy serdeczne Bóg zapłać.


 


24 kwietnia 2021

Program Rodzina Rodzinie - pomoc dla Syrii
W roku 2021 zmienił się sposób wspomagania rodzin na Bliskim Wschodzie. Głównym beneficjentem pomocy jest Syria. Sytuacja rodzin po wojnie, a do tego w okresie pandemii jest bardzo trudna. Ogromny procent (60%) ludzi jest bez pracy, 6200 rodzin w krytycznej sytuacji potrzebuje pomocy, bez niej nie są w stanie przeżyć, brak szpitali, szkół.

Caritas Polska jest jedyną organizacją, która w bardzo dużym stopniu od początku konfliktu zbrojnego w Syrii, nadal i bez przerwy organizuje pomoc dla syryjskich rodzin.

Obecnie z uwagi na rozmiar pomocy, na dużą liczbę rodzin, Caritas nie wysyła informacji o konkretnej rodzinie, którą wspiera dana Parafia, ponieważ przy tak dużej ilości rodzin przedstawienie każdej sytuacji i to w przetłumaczeniu na język polski jest bardzo pracochłonne. Dlatego Caritas Polska postanowiła wysyłać informacje o rodzinach korzystających z pomocy według kolejności przysyłanych opisów z Syrii, wśród których są i rodziny wspomagane przez nas, tutejszych parafian, którzy wspierają każdego miesiąca tę akcję.

W naszej zakładce "Caritas/Pomoc dla Syrii" na internetowej stronie parafialnej będą zamieszczane informacje otrzymane z Caritas Polska na temat sytuacji w Syrii i historie poszczególnych rodzin. Pierwsza taka informacja jest już w tej zakładce, zapraszamy, aby zajrzeć.

Jeżeli ktoś chciałby sam, bez udziału parafii dokonywać wpłat na pomoc Syrii lub nie posiada dostępu do Internetu i nie może przeczytać tam informacji na ten temat, może skontaktować się z koordynatorem tej pomocy w naszej parafii pod numerem telefonu 666 121 738, lub osobiście w każdy poniedziałek w roku szkolnym w godzinach od 16:15 do 18:00, w czasie dyżuru Parafialnego Zespołu Caritas w pokoiku obok zakrystii (za biurem parafialnym).


12 marca 2021
W 4 niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy rozprowadzanie świec w ramach Wielkanocnej Akcji Caritas. Ofiary za świece Caritas Diecezji w tym roku przeznaczy na doposażenie Schroniska Aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach oraz na wsparcie seniorów. W końcu kaplicy stoi stół ze świecami i koszyczek, do którego prosimy złożyć ofiarę za świecę. Cena za świecę wynosi 15 zł. Również w końcu kaplicy stoi puszka, do której można złożyć ofiarę na świąteczną pomoc podopiecznym Parafialnego Zespołu Caritas naszej parafii.

6 luty 2021

W styczniu 2021 roku ruszył ponownie Program FEAD – Podprogram 2020, który będzie trwała do końca lipca 2021 r.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej;
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Instytucją zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Od 1 lutego 2021 r. na podstawie skierowań z MOPS wydajemy naszym podopiecznym żywność otrzymaną z Magazynu Caritas.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
– 1542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
– 1161,60 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.


3 stycznia 2021
Sprawozdanie z działalności 
Parafialnego Zespołu Caritas parafii
p. w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze w roku 2020
 
„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”/Dante Alighieri/
Kierując się tym przesłaniem Parafialny Zespół Caritas wraz z Gronem Wspierających Ubogich w liczbie 43 osób i anonimowymi darczyńcami, realizując swoje powołanie niesienia pomocy potrzebującym w roku 2020 objął opieką 59 osób. Niestety panująca epidemia w tym roku uniemożliwiła zorganizowanie wielu zbiórek i akcji świątecznych, a także Grono Wspierających Ubogich od marca  omawianego roku zmniejszyło się do liczby 29 osób.   

Pomoc naszą realizujemy w formie finansowej i rzeczowej z pozyskanych ofiar :
  • z całorocznej zbiórki składek od Grona Wspierających Ubogich po odprowadzeniu 20% składek do Caritas diecezjalnej uzyskano 4.060 zł.
  • z comiesięcznej zbiórki do puszki łącznie z okazjonalnymi(świątecznymi) zbiórkami oraz darowiznami uzbierano– 21.070,06 zł.
  • z rozprowadzonych świec wielkanocnych, , po uiszczeniu należnej kwoty do Caritas Diecezji,  pozostało do wykorzystania przez PZC- 96,20 zł.
  • w świątecznej akcji „dar dla potrzebującego na Boże Narodzenie” parafianie wypełnili 109 toreb Caritas, które zostały przekazane podopiecznym PZC,
  • z rozprowadzania świec wigilijnych po opłaceniu należnej kwoty do Caritas diecezjalnej otrzymano 780,-zł.
  • z Caritas Diecezji uzyskano pomoc dla 1 osoby na dofinansowanie leczenia w kwocie 650,-zł.
  • w ramach Programu FEAD(żywność z nadwyżek UE) otrzymaliśmy z Magazynu Caritas diecezjalnej 2.720,48 kg żywności.
 Wszystkie środki finansowe z ofiar darczyńców oraz otrzymana żywność zostały wykorzystane na pomoc podopiecznym Parafialnego Zespołu Caritas: 
  • pomoc żywnościowa - wydano 2.720,48 kg żywności w ramach Programu FEAD
  • pomoc doraźna udzielona podopiecznym ( opłaty bieżące – czynsz, gaz, energia elektryczna, wykupienie lekarstw, pomoc świąteczna itp. na kwotę 25.732,39 zł.
Oprócz powyższej działalności prowadzimy zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Parafianie każdego miesiąca wpłacają składki na ten cel i w roku 2020 kwota ta wyniosła 15 218 zł.
Nasz Zespół niesie również pomoc niematerialną osobom chorym i niepełnosprawnym. Grupa wolontariuszy dopomaga w sprzątaniu, robieniu zakupów , w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw w aptece , u lekarza, w rozmowie. W roku 2020 taką pomoc otrzymało 6 osób, które nadal korzystają z naszej posługi.
Uwrażliwiając wiernych na potrzeby bliźnich, również i te duchowe ,pragniemy przypomnieć, że pomoc materialną nie zawsze każdy może okazać, ale jest bardzo cenna pomoc, od której nikt nie może się wymówić, to modlitwa! a dobrym czasem na tę modlitwę jest Msza św. odprawiana w każdą 2-gą środę miesiąca w roku szkolnym o godz. 18:00, na którą zapraszamy członków Grona Wspierających Ubogich, wszystkich Darczyńców oraz Podopiecznych naszego Zespołu Caritas, w których intencji jest sprawowana.
Składając wszystkim członkom GWU, Ofiarodawcom anonimowym oraz wszystkim niosącym pomoc i życzliwość drugiemu człowiekowi serdeczne Bóg zapłać, życzymy błogosławionego , pełnego nadziei Nowego 2021 Roku!
Parafialny Zespół Caritas

 
19 grudnia 2020
Serdecznie dziękujemy Wiernym za włączenie się w akcję "Dar dla potrzebującego na Boże Narodzenie". Wszystkie torby charytatywne Caritas wypełnione świątecznymi darami, zostały przekazane rodzinom, osobom samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym, wszystkim potrzebującym wsparcia i opieki w sobotę 19 grudnia. Ofiary z puszki świątecznej wyniosły 1.968,21 zł i umożliwiły pomoc osobom chorym, które są na specjalnej diecie i nie mogą korzystać z żywności w przygotowanych torbach.

9 grudnia 2020
Wylosowaliśmy kolejnych potrzebujących pomocy Syryjczyków, przez następne miesiące będziemy wspierać rodzinę Win. Pan Win ma 64 lata i razem z rok młodszą żoną są wewnętrznymi przesiedleńcami. Ich sytuacja jest trudna, ponieważ mieszkają sami i nie mają stałego źródła dochodu. Raz na dwa miesiące korzystają z pomocy kościoła syriacko - prawosławnego, do którego należą.

26 listopad 2020
Parafialny Zespół Caritas prosi Grono Wspierających Ubogich i wszystkich darczyńców, a także chętnych, którzy chcą wspomóc potrzebujących o wpłatę miesięcznych składek i okazjonalnych ofiar na rachunek bankowy. Numer rachunku znajduje się na internetowej stronie Parafii (zakładka CARITAS/Wpłaty) oraz na tablicy ogłoszeń Parafialnego Zespołu Caritas, a także jest wydrukowany na karteczkach leżących na stoliczku ze świecami. Umożliwi to zorganizowanie świątecznej, a także stałej pomocy dla naszych parafian w potrzebie.

24 listopad 2020
Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Franciszka rozpoczął rozprowadzanie świec w ramach corocznej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W świece znajdujące się na stoliku w kaplicy można się zaopatrzyć przez cały Adwent. Obok świec znajduje się koszyk, do którego prosimy złożyć ofiary za te świece. Cena za dużą świecę wynosi 15 zł, a za małą 6 zł.
Również w końcu kaplicy są wyłożone torby charytatywne Caritas, które można zabrać i wypełnić świątecznymi produktami. Dla ułatwienia w torbach znajdą się kartki ze spisem potrzebnych artykułów na świąteczny stół. Jest to nasza akcja „Dar dla potrzebującego na Boże Narodzenie”. Mamy sporą ilość osób starszych, bezdomnych, rodzin w trudnej sytuacji i chcemy im zapewnić w miarę dostatnie święta. Torby te przynosimy do zakrystii w terminie od  12 grudnia do 18 grudnia.